15 d'octubre de 2021

Llei 39/2015 – Procediment administratiu comú de les administracions públiques

Silenci administratiu en procediments iniciats a sol·licitud del
interessat: Novetat. En el termini de 15 dies des de l’expiració del
termini màxim per resoldre, l’Administració tindrà que expedir d’ofici
el corresponent certificat del silenci (art.24.4)
S’estableixen determinats supòsits on el silenci, tindrà caràcter
desestimatori.

Documents relacionats.

Notícies

|

octubre 18, 2021

Resum de l’estat actual de les normatives COVID19 27 de març de 2020

Apareix una ajuda directa per als treballadors autònoms, consistent a facilitarl’accés al cessament d’activitat (conegut com l’atur dels autònoms). Documents relacionats. […]

Notícies

|

octubre 18, 2021

Modificacions àmbit laboral del 2019

Avui dia 16/03/2020 s’ha aprovat el Reial Decret Llei 8/2020, sobre mesuresextraordinàries, per tal de fer front a l’ impacte econòmic i social del […]

Notícies

|

juny 20, 2022

Protocol per a la prevenció i actuació davant l’assetjament sexual i assetjament per raó de sexe.

Totes les empreses, amb independència del número de treballadors que tinguin en plantilla, estan obligades a respectar la igualtat de tracte i d’oportunitats en […]
×ATENCIÓ: Cookies no configurades en l'idioma actual. Revisa la teva configuració al plugin, gràcies!